Metallic Thread Unryus

  • Metallic Thread-Black/Gold 12x12

   Kozo, Metallic Thread, unryu, mulberry, black, gold, strands, Thailand, rice, eco-friendly, environmentally friendly, sustainable, tree-free

  • Metallic Thread-Blue/Silver

   Kozo, Metallic Thread, unryu, mulberry, silver, blue, strands, Thailand, rice, holiday, eco-friendly, environmentally friendly, sustainable, tree-free

  • Metallic Thread-Red/Gold

   Kozo, Metallic Thread, unryu, mulberry, red, gold, strands, Thailand, rice, eco-friendly, environmentally friendly, sustainable, tree-free

  • Metallic Thread-Silver/White

   Kozo, Metallic Thread, unryu, mulberry, silver, white, strands, Thailand, rice, holiday, eco-friendly, environmentally friendly, sustainable, tree-free

  • Metallic Thread-White/Gold 12x12

   Kozo, Metallic Thread, unryu, mulberry, white, gold, strands, Thailand, rice, eco-friendly, environmentally friendly, sustainable, tree-free